සම්බුදු තෙමඟුලේ සැබෑ අරුත තේරුම් ගනිමු

මැයි මාසය ශ්‍රී ලාංකීය බෞද්ධ ජනතාවට ගෙන එන්නේ සුපහන් හැඟීමක්. ඒ අන් කවරක්වත් නිසා නොව ... Read more