ශාක විද්‍යා සංගමයේ ශ්‍රමදානය අවලංගු කෙරේ.

හෙට දිනයේ එනම් මාර්තු මස 22 වනදා සෙනසුරාදා  ශාක විද්‍යා අංශයේ (Department of Plant sciences) දී පවත්වන්නට නියමිතව ... Read more

පළමු වසරේ සිසුන්ගේ වාණි විළා ( வாணி விழா ) උත්සවය

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පළමු වසර සිසුහු පසු ගිය 2013-11-07 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සාර්ථක ලෙස 'වාණි ... Read more

තෙමස් පූර්ණ සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනය

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පළමු වසර සිසුන් අභිනවයෙන් සිදු කරන විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම වශයෙන් ... Read more