මොනවද මේ a-GPS හා GLONASS කියන්නේ??

ඔබත් නවතම ජංගම දුරකථනයක හිමිකරුවෙක් ද?? නොඑසේ නම් අද-හෙටම නවතම smart ජංගම දුරකථනයක් හිමි කරගන්නට ... Read more

පියයුරු පිළිකා සඳහා හේතු වන BRCA1 ජාන විකෘතිය – Mutation of BRCA1 gene increases the risk of breast cancers

BRCA1 (සහ BRCA2) ජාන විකෘතිය යනු කුමක්ද? BRCA1 හා BRCA2 ජාන යන දෙක ප්‍රවේණිගත වන පියයුරු හා ඩිම්බ කෝෂ ... Read more
Tagged :