හිමි – අහිමි රේඛාව

සත් මහල් ප්‍රාසාද මැද සොමි කිරණ දිලෙන සඳ සසර හමු වූ විලසට පැමිණ, නික්මී ගිය ද මිනිස් - යක් - දෙව් ... Read more