හිමි – අහිමි රේඛාව

සත් මහල් ප්‍රාසාද මැද සොමි කිරණ දිලෙන සඳ සසර හමු වූ විලසට පැමිණ, නික්මී ගිය ද මිනිස් - යක් - දෙව් ... Read more

මනෝ විද්‍යාත්මකව කෙනෙක්ව ආදරයට පොළඹවා ගත හැකි ද?

ඔබත් ආදරයක් හොයන කෙනෙක් ද? එසේත් නැති නම් ඔබගේ සිත් ගත් තැනැත්තා හෝ තැනැත්තිය තවමත් ... Read more