ගැහැනු කවුරුද වරදෙ නොබැඳෙන

සිංහල ජන සම්මතයේ එන කියමනක්, සාහිත්‍යයේ හමුවන ප්‍රකට නිදසුන් කිහිපයක් ඇසුරින් සත්‍ය බව ... Read more
Tagged : / /