මගෙ ඔළුව ඇතුළෙ රහස් මාළිගාවක්!

මතක මන්දිර - මනෝ මන්දිර කියන්නේ මතක තබා ගැනීමේ ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමය ගැන මම මුලින් ම ... Read more

Tagged : /

Pushing Back and Forth: Coupled Oscillators

In the physical world around us, we often talk about energy as a transferrable quantity. This transfer happens not only from one form to the other but also from one physical body to another. In this study of a back and forth ... Read more

1 4 5 6 7 8 44