‘බැඩ්මින්ටන්’ ඉසව්වෙන් ‘අන්තර්පීඨ’ ක්‍රීඩා තරගාවලිය ‘යළි’ ඇරඹුණු වගයි !!

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ 'වාර්ෂිකව' පැවැත්වෙන මූලික ක්‍රීඩා විශේෂාංග දෙකකි.ඒ, (fresher's) ... Read more