ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නා ධර්මය විසින්ම ආරක්ෂා කරනු ලැබේ

මෙවර වෙසක් පොහොය නිමිති කරගෙන මහා සංඝරත්නය සිය නමක් උදෙසා මහා දානමය පිං කමක් කොළඹ ... Read more

Tagged : /