තුන් වස්තු ප්‍රශ්නයෙන් මතුවූ ලග්‍රාන්ජ් (Lagrange) ලක්ෂ්‍ය

F=Gm1m2 /r2

මේ සමීකරණය ඔබ අප හැම දෙනාම හොදින් හදුනන සමීකරණයක් බව අමුතුවෙන් කිව ... Read more

Hormone Physiology in Plants : Way of regulation of Growth and Development.

Phytohormones, or plant hormones, are signaling molecules that control a range of physiological activities in plants, including growth, development, and reactivity to environmental cues. Plant hormones may be categorized into ... Read more