තුන් වස්තු ප්‍රශ්නයෙන් මතුවූ ලග්‍රාන්ජ් (Lagrange) ලක්ෂ්‍ය

F=Gm1m2 /r2

මේ සමීකරණය ඔබ අප හැම දෙනාම හොදින් හදුනන සමීකරණයක් බව අමුතුවෙන් කිව ... Read more

තුලා රාශිය හැඳින ගනිමු.

  'හෙළයේ මහා මංගල්‍යය', හෙවත් අලුත් අවුරුදු උළෙල සිදු වන්නේ මීන රාශියේ සිට මේෂ රාශියට සිදුවන ... Read more
Tagged : /

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද?-7

  යෝධ වායු ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණයේ අනිකුත් කොටස් පිළිබRead more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගිකරණය කරන්නේ කෙසේද? – 6

  වායු යෝධයන්ගේ තාපමය වර්ගීකරණය  ඉදිරිපත් කිරීම මෙම ලිපියේදී සිදු කරනු ලැබේ. වායු යෝධයන්ගේ ... Read more

Messages from Romania -7

Day after day, the last day of the IAO 2019 competition began with the first sun rays that were felt in the Piatra Neamt city. After preparation, all walked towards Piatra Gary to get maximum to enjoy and experience on the last day too.

Panorama without ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේ ද?-5

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණයේදි පාදක කරගත යුතු සාධක පිළිබඳව මෙම ලිපියේ දී අනාවරණය කරන අතරම, ඒ අනුව ... Read more

Messages from Romania – 6 (Part 1)

After the end of the long hard days, competitors, team leaders and volunteers all joined for the next journey of IAO 2019. This time they had decided to visit the northeastern part of Neamt Country. Most of the competitors were ... Read more