පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේ ද?-5

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණයේදි පාදක කරගත යුතු සාධක පිළිබඳව මෙම ලිපියේ දී අනාවරණය කරන අතරම, ඒ අනුව ... Read more

Messages from Romania – 6 (Part 1)

After the end of the long hard days, competitors, team leaders and volunteers all joined for the next journey of IAO 2019. This time they had decided to visit the northeastern part of Neamt Country. Most of the competitors were ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද?- 4

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වැඩි වශයෙන් සොයා ගැනීමත් සමග ඒවා වර්ගීකරණයට තාරකා විද්‍යාඥයන් පෙලඹුණු අතර එසේ ... Read more