නොහැකිද යළි එන්න, නො එන බව පවසා යන්න?

විටෙක ඔබ ගීතයකි, මා සවනත පිනවන... විටෙක ඔබ පැතුමකි, කිසිදා යළි මට ළං නොවන... එනමුත් සැම විටම ඔබයි ... Read more
Tagged :