ලොව උණුසුම් මාතෘකාව COVID-19

“COVID - 19” (Corona Virus Disease -2019) නමින් හැඳින්වෙන වෛරස් රෝගයේ හානිකර පැතිරීම, ප්‍රථමයෙන් වාර්තා වූයේ 2019 ... Read more

1 2 3