නැති ද තව හුරු දසුන ගැටුණේ

තබා නෙත් යුග ඈත පියසේ හෙළා සුසුමන් දුකින් බර සේ කඳුළු සැලුවෙ ද දුකින් සිතු සේ යුවල තව නැති ... Read more
Tagged : / / /