මානව ගමන් මග වෙනස් කල අපූරු චාරිකාව-2

පසුගිය ලිපිය ඔස්සේ ශන්ග් චි‍යැන් පිළිබඳවත් ඔහුගේ චාරිකාවේ ආරම්භය හා ඔහු සිරකරුවෙකු ... Read more

මානව ගමන් මග වෙනස් කළ අපූරු චාරිකාව-1

මානව ශිෂ්ඨාචාරය වෙනස් කළ දේශ ගවේෂකයන් නම් කරන්න යැයි ඔබට පැවසුවහොත් ඔබ නිතැනින් ... Read more