රිදී තිරයෙන් සැඟව ගිය හින්දී ගීයක් 05

කෙටි විරාමයක කාල පරාසයකට පස්සේ මම මේ ඔයාලව හමු වෙන්න හිතුවේ ලස්සන හින්දී ගීයක් අරගෙන යි. ඔය ... Read more

ගෙවී ගිය වැලන්ටයින් සතියේ හින්දී පාඩම 04

කෑසේ හෝ යාරෝ...? සබ් කුඡ් ඨීක් තෝ චල් රහා හේ කි මෑ සෝච් රහා හූං! කොහොමද යාලුවනේ? හැම දේම හොඳින් යනවා ... Read more