පූදින මල් කැකුළුවල ළමා ලෝකය තුරුණු ඇසින්…

පුංචි කාලෙ අපේ ලෝක ළමා දිනය බැඳුණෙ අකුරු කරපු ඉස්කෝලෙ එක්ක. රස ම රස අයිස්ක්‍රීමක් කන ... Read more

මලට වෙනවා දාලා යන්නට රැකපු නටුවත් හැරදා

පිපුණු මලකට හිතුණෙ නෑ පරවෙන්න කවදාකත් උස ම අත්තක ඉඳන් හිනැහු‌‌‌ණෙ ඔච්චමට හැමදාමත් යට ම ඉඳගෙන ... Read more