නිර්මල බුදු දහම ලක්දිවට උරුම වුණු පොසොන් පොහොය බැති සිතින් සමරමු

එදා පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයකි.

'තිස්ස, තිස්ස'

මිස්සක ... Read more