පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද?-7

  යෝධ වායු ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණයේ අනිකුත් කොටස් පිළිබRead more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගිකරණය කරන්නේ කෙසේද? – 6

  වායු යෝධයන්ගේ තාපමය වර්ගීකරණය  ඉදිරිපත් කිරීම මෙම ලිපියේදී සිදු කරනු ලැබේ. වායු යෝධයන්ගේ ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේ ද?-5

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණයේදි පාදක කරගත යුතු සාධක පිළිබඳව මෙම ලිපියේ දී අනාවරණය කරන අතරම, ඒ අනුව ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද?- 4

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වැඩි වශයෙන් සොයා ගැනීමත් සමග ඒවා වර්ගීකරණයට තාරකා විද්‍යාඥයන් පෙලඹුණු අතර එසේ ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද?-3

පෙර ලිපිය හරහා පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය හදුන්වා දෙන ලද අතර එම වර්ගීකරනයේ අනිකුත් ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද-2?

පෙර ලිපියේ පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකණයෙහිලා වැදගත් වන පිටස්තර ආවර්තිතා වගුව ... Read more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද?-1

පෙර ලිපි වලදී පිටස්තර ග්‍රහලෝක හා ග්‍රහලෝක පද්ධති සොයා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කල ද, එසේ සොයා ගන්නා ... Read more