එදා හෙළදිව අවුරුදු අසිරිය

පැරණි ලක්දිව ගමක් තවත් ගමකින් වෙන් වුණේ ස්වභාවික පාරිසරික සීමා මායිම්වලිනි. ගංගා, ... Read more

Messages from Romania -7

Day after day, the last day of the IAO 2019 competition began with the first sun rays that were felt in the Piatra Neamt city. After preparation, all walked towards Piatra Gary to get maximum to enjoy and experience on the last day too.

Panorama without ... Read more

Messages from Romania – 6 (Part 1)

After the end of the long hard days, competitors, team leaders and volunteers all joined for the next journey of IAO 2019. This time they had decided to visit the northeastern part of Neamt Country. Most of the competitors were ... Read more