සියවස් පුරන කොළොම්තොට විදු පීඨය…

“පුතා කැමති ලොකු වෙලා Doctor කෙනෙක් වෙන්න ද? Engineer කෙනෙක් වෙන්න ද?”

Read more

Football Tournament; Inter-Faculty Championship 2019

Annual sports extravaganza of University of Colombo began on the 1st of November 2019 while blooming thousands of hopes in the hearts of the undergraduates of University of Colombo. Each faculty in the University of ... Read more

Netball Tournament: Inter-Faculty Championship

One of the most glamorous events of the University year is the Inter Faculty Championship. In that, the Netball tournament is something that grabs the attention of many. This year's Inter-Faculty Championship Netball Tournament ... Read more

‘Wet and Wild’ Educational Program with Environment Science Students at Diyasaru Park

The message of the importance of nature is not something you can convey to a person overnight. It is a bond that needs to be developed slowly and personally for its full results. The best way to do this is to bring children closer to nature and introduce them ... Read more

වාර්ෂික පැළ අලෙවිය 2016, ශාක විද්‍යා සංගමය

ගහ කොළ පණ නල මෙන් සුරකින දන නැත කිසි දින ලොව වියැකෙන්නේ...
සොබාදහමේ අපුර්වත්වය මොනවට ... Read more