රාවණා පරපුරට නින්දාවකි නුඹව

කන්නගී නොවේ මා අන් ලඳුන් සොයා යන ආයෙමත් ලඟට එන නුඹව තුරුලට ගන්න සීතාව නොවේ මා ප්‍රේමයෙන් අන්ධ ... Read more
Tagged : / /

ඔහු මගේ මිතුරාය…ඒත් මහ නපුරාය…

ඇරඹුමක් නොදන්නා බැඳීමක් මෙමට ඇත. කවදා කෙලෙස ඇති වූ මිතුදමක්දැයි නොදන්නාමුත් දැන් ඒ ... Read more

Tagged : / /